Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı

Müzeler ve hafıza mekanları hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede kilit rol oynamaktadırlar. Son yıllarda toplumsal cinsiyet, cinsellik ve hafıza alanlarındaki eleştirel bilgi üretimine ve feminist pedagojinin gelişimine rağmen, birçok müze ve hafıza mekânı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı getirememekte, eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyete bağlı normları üretmeye devam etmektedir.

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı

18-20 Ekim2018, İstanbul

Bu konferansın amacı feminist pedagojinin müzelere, hafıza mekanlarına ve hatırlama pratiklerine yaptığı ve yapabileceği katkıları tartışmak ve analiz etmek için araştırmacıları, müze yetkililerini, eğitimcileri ve aktivistleri bir araya getirmektir.

Bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları, bunlarla sınırlı olmamakla, beraber şunlardır:

* Kolektif hafıza alanında kullanılan feminist kavramlar, teoriler ve tartışmalar ile bunların müzelerde, hafıza mekanlarında ve hatırlama pratiklerindeki yansımaları

* Feminist pedagojinin, özellikle geçmişteki zor deneyimlerin hafıza mekanlarında ve pratiklerindeki temsilleriyle bağlantılı olarak kolektif hafızanın dönüştürülmesinde oynadığı/oynayabileceği rol

* Toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularını ele alırken özellikle sınıf, “ırk”, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, mezhep ve engellilik gibi konuları da kapsayan kesişimsel bir yaklaşımı benimseyen yeni hatırlama pratikleri ve yöntemler

* Toplumsal cinsiyet ve kadın müzeleri ile hafıza mekanlarının kolektif hafıza pedagojilerine müdahaleleri

* Müzelerde ve hafıza mekanlarında failin bakış açısını yeniden üreterek suça maruz kalanları tekrar mağdur etmeden kolektif ve bireysel şiddetin, çatışma ve savaşın (görsel) temsiline dair alternatif yöntemler

* Kolektif hafızanın cinsiyetlendirilmesi üzerine tartışma ve farkındalık yaratmak amacıyla müzelerde ve hafıza mekanlarında katılımcı yöntemlerin kullanılması

* Cinsiyetlendirilmiş hafızanın ve travmaların nesilden nesile aktarılmasını eleştirel açıdan incelenmede etkileşimli görsel sergileme yöntemlerinin ve benzer teknolojilerin yarattığı imkanlar

* Farklı disiplinlerden bilgi toplanmasının ve incelenmesinin cinsiyetlendirilmiş hafıza pratiklerinin eleştirel açıdan incelenmesine olası katkısı (ve bunun getireceği kısıtlar)

* Müze alanlarının ve hafıza mekanlarının çocuklara, genç yetişkinlere, yaşlılara ve farklı ihtiyaçları bulunan ziyaretçilere fiziksel ve tematik açıdan erişilebilir hale getirilmesine dair iyi uygulama örnekleri

* Toplumsal barışı sağlamak amacıyla müzeler, hafıza mekanları ve hatırlama pratiklerinde kullanılan feminist pedagoji yöntemlerine dair iyi uygulama örnekleri.

Konferansta Türkçe ve İngilizce sunumlara yer verilecektir.

Katılmak isteyen araştırmacı, akademisyen, müze çalışanı, eğitimci, aktivist ve sivil toplum çalışanlarının 250 kelimelik bildiri özetlerini ve kısa özgeçmişlerini feministpedagogy2018@gmail.com adresine 20 Haziran 2018 tarihine kadar yollamaları gerekmektedir.

Bildiri özetleri akademik bir komite tarafından incelenecek olup başvuru sonuçları 20 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Düzenleyenler

İstanbul Kadın Müzesi'nin kurumsal ideali "kapsayıcılık" prensibidir. Müze, çalışmalarıyla kapsayıcı bir İstanbul kadın tarihi tesisine katkıda bulunur.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) toplumsal cinsiyet ve cinsellik alanında çalışmalar yürüten, akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki bilgi akışı, paylaşım ve etkileşimin güçlendirilmesini hedefleyen bir üniversite araştırma merkezidir.

Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2018