Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Konferansı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) olarak 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz “Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim” başlıklı uluslararası konferansa bildiri önerilerinizi bekliyoruz.

Konferans, toplumsal cinsiyet norm ve algıları ile eğitimsel süreçler arasındaki ilişkiyi tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sunulan bildiriler eğitim ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi erken çocukluk gelişimi ve okul öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme gibi eğitimin farklı kademe ve alanlarında ele alabilir; insani ve toplumsal bilimlerin farklı yaklaşımlarını ve disiplinler-arası bakış açılarını kullanarak tartışabilir. Ayrıca eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaratıcı ifadeyi gözeten “iyi uygulama” örnekleri ve bu uygulamaların öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve diğer aktörler üzerindeki dönüştürücü etkilerini tartışmaya açan bildirilerin sunulması teşvik edilmektedir.  

Önerilen konu başlıklarından bazıları şöyledir: 

• Feminist pedagojiler; eğitim sistemleri ve süreçlerinin eleştirel toplumsal cinsiyet bakış açısıyla incelenmesi,

• Erken çocukluk gelişiminde toplumsal cinsiyetin rolü, ailesel ve kurumsal sosyalleşme süreçlerinde toplumsal cinsiyet, erken çocukluk eğitiminde alternatif uygumalar,

• Çocuklara yönelik hazırlanan oyun, yayın ve çeşitli materyallerde toplumsal cinsiyet, 

• Eğitim alanları, mekânları, ders kitapları, sınıf içi materyallerde toplumsal cinsiyet,

• Toplumsal cinsiyetin ilk ve ortaöğretimde katılım, aidiyet, memnuniyet, alan ve meslek seçimi üzerindeki etkileri, 

• Erkeklik çalışmalarının eğitim ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin incelenmesi ve dönüştürülmesine katkısı; erkekleri ve erkeklikleri konu alan eğitim çalışmaları, 

• Etnisite, “ırk”, sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, kültürel aidiyet, dil, göçmenlik ve mültecilik, hastalık ve engelliliğin eğitimsel süreçler bağlamında toplumsal cinsiyet ile ilişkilenme biçimleri,

• Doğa bilimleri, fen, matematik ve sanat (STEAM) alanlarında toplumsal cinsiyet temelinde yaşanan ayrışmaların dönüştürülmesine yönelik çalışmalar,

• Eğitime eşit erişim, okullulaşma ve çocuk işçiler gibi konuların toplumsal cinsiyet bakış açısıyla incelenmesi,

• Yükseköğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadeleye yönelik kurumsal dönüşüm süreçleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması süreçleri,

• Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusunda toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesine yönelik çabalar ve çalışmalar.

Konferansta 20 dakika ile sınırlandırılmış olan Türkçe ve İngilizce sunumlara yer verilecektir. Katılmak isteyenlerin 300 kelimeyi aşmayacak bildiri özetlerini ve özgeçmişlerini 16 Şubat 2018 tarihine kadar genderconf@sabanciuniv.edu adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 

Son başvuru tarihi: 16 Şubat 2018