EĞİTİM ÇALIŞMALARI ve DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ HAKKINDA
SU Gender olarak  temel çalışmalarımız arasında, başta özel sektör olmak üzere kurumlara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri bulunuyor. Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi; eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını odağına alan eğitimlerimizle, mevcut sorunlara birlikte çözüm geliştimeyi ve kurum çalışanlarının ilgili başlıklarda farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Gene bu konuların; etik kodlar, politika belgeleri gibi kurumsal belgelerde düzenlenme süreçlerinde, kurum içi projelerde ya da pratiklerde nasıl gerçekleştirilebileceği de danışmanlık faaliyetimizin kapsamını oluşturuyor. 

GENELE YÖNELİK EĞİTİM MODÜLLERİ

MODÜL BAŞLIĞI:TEMEL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
İçerik: Toplumsal cinsiyet konusunda temel bilgiler içeren bu modülde ilk olarak; biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi gibi kavramları tanıtıyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık türleri hakkında ayrıntılı bilgi veriyor; cinsiyetçilik, dolaylı ve doğrudan ayrımcılık, pozitif ayrımcılık, ataerki gibi kavramları gündelik hayatta ve çalışma hayatında ortaya çıkış şekilleri ile inceliyor; toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için ne gibi adımlar atılabileceği konusunda birlikte tartışıyoruz.
Hedef: Katılımcıların toplumsal cinsiyet ile ilgili temel bilgileri edinerek eşitsizliğin sebeplerini ve etkilerini fark edebilmelerini hedefliyoruz. 

MODÜL BAŞLIĞI: ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
İçerik: Bu oturumda toplumsal cinsiyet eşitliğini  çalışma hayatı bağlamında ele alıyor; istatistikler, güncel araştırmalar ve tartışmaların ışığı altında çalışma hayatında  ayrımcılığın kaynaklarıyla sonuçlarına dair derinlemesine bilgi veriyoruz. Yatay ve dikey ayrışma, cam tavanlar, sızdıran bozular, emeğin cinsiyeti, iş/yaşam dengesi, kurumsal iletişim ve kurumsal kültürün cinsiyetlendirilmesi gibi farklı temalar etrafında, çalışma hayatında ayrımcılığın yansımalarını ve türlerini anlatıyor; iyi örnekler üzerinden ayrımcılığın önüne geçmenin yöntemlerini konuşuyoruz. 
Hedef: Modül ile katılımcıların çalışma hayatında görülen cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik  konularında bilgi sahibi olmalarını, farkındalık kazanmalarını sağlayarak sorunun ortadan kaldırılması için çözüm yolları üzerine düşünmelerini hedefliyoruz. 

MODÜL BAŞLIĞI: TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET ve AYRIMCILIK 

İçerik: Bu modülde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılık ve cinsel tacize dair temel kavramsal çerçeveyi tanımlıyor; toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kaynağını, türlerini, aralarındaki farkları ve birbirleriyle ilişkilerini güncel araştırmalardan örneklerle anlatıyoruz. Şiddetle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, süreç ve mekanizmalarla ilgili bilgi veriyor; toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı yapılabilecekler üzerinde tartışıyoruz.

Hedef: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi ve farkındalığın oluşması, katılımcıların sorunun ortadan kaldırılması için yapabilecekleri konusunda teşvik edilmesi ana hedeflerimiz. 

MODÜL BAŞLIĞI: DİLDE CİNSİYETÇİLİK ve CİNSİYETE DUYARLI İLETİŞİM

İçerik: Bu modülde cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın gündelik dildeki yansımalarını tartışmaya açıyor; medyada cinsiyet rollerinin temsili ile çalışma hayatında cinsiyetçi dil kullanımına ve kalıplara dair örnekler veriyor, cinsiyete duyarlı iletişimin gerekliliklerini ve iyi uygulamaları ele alıyoruz. Son olarak ise cinsiyete duyarlı bir iletişim kurulması için yapılabilecekleri konuşuyoruz. 

Hedef: Katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği ve dil kullanımı arasındaki ilişki konusunda bilgi edinmelerini, eşitliğin sağlanması için atılacak ilk adımın toplumsal cinsiyete duyarlı dil inşa etmek olduğunun fark edilmesini hedefliyoruz. 

MODÜL BAŞLIĞI: KENT ve TOPLUMSAL CİNSİYET

İçerik: Bu eğitim çalışmasında toplum, çevre, şehir, bölge ayrımları üzerinden yapılan tartışmalarla, toplumsal cinsiyet perspektifinden eşitsizliğin doğurduğu sonuçları ele alıyoruz. İyi örnekler ve olay incelemeleri aracılığıyla bu sonuçlarının toplumsal cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliğine olan etkisini inceliyor; yerel yönetimlerin bu etkiyi azaltıp toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için üretilebileceği plan ve programlar hakkında çözüm önerileri geliştiriyoruz. 

Hedef: Bu çalışma ile katılımcılara kavramsal bir temel sunmayı, kent ve toplumsal cinsiyetin kesiştiği noktalar konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. 

MODÜL BAŞLIĞI: AFET  ve TOPLUMSAL CİNSİYET 
 
İçerik: Afet sonrası bir toplulukta ortaya çıkan altyapısal, teknik ve iletişimsel zorlukların toplumsal cinsiyet, engellilik, yaş gibi kimlikler üzerinden farklı grupları nasıl etkileyeceğini gösteren bir simülasyon olan bu eğitimde; hayali bir köyde gerçekleşen bir afetin detayları ve etkilenen grupların ihtiyaçlarını veriyor, katılımcıların gruplar halinde tartışmalarını  teşvik ediyoruz. Bu grup çalışması sonucunda toplumda afete karşı kırılgan olan grupları belirliyor ve deneyimleri ele alıyoruz. 
Hedef: Bu simülasyon ile toplumundaki farklı grupların afetlerden nasıl çeşitli şekillerde etkilendiğinin deneyimlenilmesini, afet durumunda açık iletişimin, topluluklar ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ve afet hazırlığının öneminin anlaşılmasını amaçlıyoruz.  


YÖNETİCİLERE YÖNELİK MODÜLLER

MODÜL BAŞLIĞI: EŞİTLİKÇİ ve KAPSAYICI BİR KURUM İÇİN DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLMAK 

İçerik: Modülde öncelikle eşitlilik, farklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine kavramsal çerçeveyi tanıtıyor, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal dönüşümün öneminden, bu yöndeki kurumsal çalışmaların etkilerinden bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin karşılaşılabildiği işe alım ve kariyer gelişimi, karar alma, kurum içi ilişkiler, eşitlikçi ve kapsayıcı dil ve iletişim gibi alanlara odaklanarak dönüşümü bireysel, kurumsal ve toplumsal olmak üzere her aşamada ele alıyoruz. 
Hedef: Katılımcıların kurumlarının dönüşüm süreçlerinde etkin rol almaları bakımından temel bilgileri edinmeleri ve liderlik rolü üstlenerek harekete geçmek için desteklenmelerini hedefliyoruz. 


MODÜL BAŞLIĞI: ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ ve ATÖLYE ÇALIŞMASI

İçerik: Modülde eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, içericilik gibi kavramları tanıtıyor; çeşitliliği çalışma hayatından somut örneklerle ele alıyoruz. Çeşitlilik yönetimi stratejilerinden, iyi örneklerden, kesişimsellik bakış açısı ile düşünmenin öneminden bahsediyoruz. Çeşitlilik yönetiminde farklı perspektiflere dair bilgi veriyor, gündelik hayatta çeşitlilik yönetimi ve dönüşüm odağında çeşitlilik ikliminin sağlanması için yapılabileceklerimizi ele alıyoruz. Modülünün  atölye olarak kurgulandığı durumda, katılımcıların vaka çalışmalarını çözmelerini bekliyor, dönüşüm ve ortak bir kurum kültürü için birlikte stratejiler geliştiriyoruz. 
Hedef: Modül ile ön yargıların, engellerin ve eşitsizliklerin başta iş yerleri olmak üzere toplumsal sonuçlarını fark ederek konunun kurum içinde yönetilebilmesini sağlayacak bakış açıları kazandırmak ve birlikte çözüm yolları aramayı hedefliyoruz. 

MODÜL BAŞLIĞI: TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE 
KARŞI MÜCADELEDE KURUMSAL TUTUM ve MEKANİZMALAR 

İçerik: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılık, cinsel taciz ve cinsel saldırı gibi temel kavramları; şiddetin kaynaklarını, döngüsünü ve türlerini, bunların birbirleriyle olan ilişkileri ile tanıtıyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele aracı olarak ulusal ve uluslararası düzenlemelerden bahsediyor, şiddete uğranması durumunda başvurulacak kurum dışı koruma ve destek mekanizmaları ile sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi veriyoruz.

Kurumsal şikâyet ve destek mekanizmalarını ve politika belgelerini örneklendirerek kurum içi şiddet ve tacizi önleme ile bunlara karşı geliştirilebilecek yöntemler, atılabilecek adımlar konusunda çözüm önerileri oluşturuyoruz.


Hedef: Modüldeki ana hedefimiz toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda temel bilgileri vererek katılımcılarda farkındalık yaratmak, bu doğrultuda şiddetle mücadelede kurumsal çözümün bir parçası olmayı teşvik etmektir.


MODÜL BAŞLIĞI: ERKEKLİKLER

İçerik:  Bu modül ile erkeklere ve erkekliğe toplumsal cinsiyet lensinden bakarak cinsiyet hiyerarşisini ve eşitsizliğini daha iyi anlama ve yorumlama imkanı veriyoruz. Öncelikle, eril-dişi, kadın-erkek, kadınsı-erkeksi gibi cinsiyete dair temel ikilikleri inceliyor; ardından bu bulguların mevcut toplumsal eşitsizliklerin yeniden kurulmasındaki etkilerini ele alıyor; erkekliğin iktidar, tahakküm, hegemonya gibi kavramlarla nasıl iç içe geçtiğini, bu yapının gündelik hayatta ve iş yerinde eşitsizlikle mücadele etmemizin önüne ne gibi engeller çıkardığını katılımcılarla birlikte tartışıyoruz. 
Hedef: Katılımcıları erkekler ve erkeklikler hakkındaki temel kavramlarla tanıştırmayı ve cinsiyet eşitliği hedefinde erkeklik olgusunun rolünün farkına varılmasını hedefliyoruz. 

  • The Fundamental Concepts of Gender
  • Gender-based Violence and Preventive Mechanisms
  • Gender-based Violence and the Law
  • Gender-based Discrimination in the Workplace
  • Gender and Media
  • Gender and Conflict Resolution
  • Diversity Management and Inclusion
  • Cultural Bias

 

 

 

Eğitimler hakkında daha fazla bilgi ve iletişim için lütfen buraya tıklayınız.

The collaborative networks include

 

- Akbank & Akbank Akademi,

- AkçanSA,

- AstraZeneca,

- Avon,

- Barilla,

- Borçelik, 

- Borusan,

- Brisa,

- Business Against Domestic Violence,

- Doğadan,

- Eczacıbaşı,

- EnerjiSA Üretim,

- Esin Avukatlık Ortaklığı

- European Bank for Reconstruction and Development,

- Google,

- Henkel,

- Kordsa,

- Medtronic,

- Mercedes Benz,

- Reckitt Benckiser, 

- Raoul Wallenberg Institute,

- SabancıDx,

- Sabanci Holding,

- Sabancı University Human Resources,

- Sabancı University Executive Development Unit,

- Türkiye İş Bankası,

- Unilever,

- Vodafone