SU Gender ve SSBF Öğretim Üyesi Aslı İkizoğlu “Aidiyetin Dilini Öğrenmek: Mülteci Eğitiminde İçerilmeyen Engeller” isimli projesiyle, Deniz Gündoğan İbrişim ise “Antroposen Çağı’nda İmparatorluk Sonrası Hafıza, Toplumsal Cinsiyet ve Travma: Türkiye’de Yeni Yaklaşımlar” isimli projesiyle EU Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) kapsamında araştırma desteği aldı. SU Gender asistanı ve Kültürel Çalışmaları Programı yüksek lisans öğrencisi Berfin Çiçek ise TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında lisansüstü çalışmaları boyunca burs desteği almaya hak kazandı. 

AB H2020 Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA- Individual Fellowships) programı nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.  

Aslı İkizoğlu projesiyle ilgili şunları söyledi: “Kamusal eğitim çocuklara bir toplumun geleceğinde yer açar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de bu nedenle ilk sığınma ülkelerindeki mülteci çocukların ulusal eğitim sistemlerine dahil edilmelerini teşvik ediyor. Ancak mülteci çocukların gündelik okul deneyimleri eğitimin toplumsal içerilmeye açılan sihirli bir kapı olmaktan ziyade sürekli bir mücadele alanı olduğunu gösteriyor. Bu proje de en genel ifadeyle kamusal eğitimde toplumsal içerilmeyi engelleyen süreçleri inceleyen literatüre katkıda bulunmayı amaçlıyor. MSCA-IF kapsamında uyum sınıflarının mülteci çocukların ve onların bakım-verenlerinin sosyalizasyonlarını nasıl etkilediğini araştıracağım. Araştırmanın ilk yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden seçilecek birer uyum sınıfında gözlemlerde bulunup öğretmenler ve öğrencilerle mülakatlar yapacağım. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Toplumsla Duyarlılık Projeleri ile bu sınıflarda bir Sohbet Kulübü yürüterek üniversite ve mülteci toplulukları arasında bir ortaklık kurma umudundayım. Araştırmanın ikinci yılında ise mülteci öğrencilerin bakım-verenleriyle bir katılımcı eylem araştırması planlıyorum. Bunda da amaç hem bakım-verenlerin eğitimden beklentilerini ve sorunlarla başa çıkma yollarını anlamak hem de kamusal eğitime meşru paydaşlar olarak katılmalarına aracılık etmek.” 

Deniz Gündoğan İbrişim ise projesine dair şu bilgileri paylaştı: "Antroposen kavramı hem bir çağ hem de bir analitik kategori olarak ele alınıp Osmanlı sonrası Türkiye’sinde ve Avrupa diasporasında nasıl temsil edildiği inceleniyor. Antroposen Çağı’na feminist ve queer odaklı bir bakış geliştirerek Antroposen’in kültürel ve edebi kurgusunu, aynı zamanda estetiğini tartışmaya açıyor. Antroposen Çağı’nda çevresel ve yavaş şiddet, travma, yas, iklim kederi temsillerini feminist ve queer yaklaşımlar ve metodolojiler aracılığıyla bilhassa Osmanlı sonrası bağlamda Türkçe edebiyatta araştıran bu proje, Avrupa ve Batı merkezci söylemi genişletmeyi ve daha da önemlisi bu söylemi ‘dekolonize’ etmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve Emine Sevgi Özdamar gibi düşünür ve yazarlarının yaşam öykülerini, ürettiği eserleri ve ortaya koydukları performansları bir arada inceleyen bu proje, Türkiye’de ve Avrupa diasporasında Antroposen travması, iklim kederi, iklim yası olgularının nasıl hatırlandığına ve temsil edildiğine dair karşılaştırmalı ve kesişimsel bir bakış geliştirecek. İncelenen düşünür ve yazarların günümüz neoliberal patriarkal anlayışına ve küresel iklim krizine nasıl seslendiklerine de değinecek. Bu proje Osmanlı sonrasında kültür ve edebiyatta Antroposen tartışmalarına feminist ve queer kuramlar, edebiyat ve çevreci beşeri bilimler gibi alanlar ışığında multidisipliner bir çerçeve sunacak." 

H2020 altında 2020 yılı son MSCA IF çağrısına toplam 11.573 rekor sayıda başvuru yapılmış olup Türkiye'den yapılan toplam 117 başvurudan 14'ü desteklenmeye hak kazandı. Sabancı Üniversitesi ise üç proje ile en çok destek alan iki kurumdan biri oldu. 

 

Kaynak: gazeteSU

Date(Sıralama): 

Friday, March 19, 2021